An error occured: XML data could not be loaded. Make sure you specified the correct path. ذخیره آموزش بافت کلاه جوکری با دو میل
آموزش بافت کلاه جوکری با دو میل
کد مطلب : 1686
تاریخ : يكشنبه 4 آذر 1397 - 09:31

کلاه جوکری از کلاه های مورد علاقه کودکان است. بافت بسیار راحتی دارد و کافی است یک مدل بافت را حدود 200 رج ببافید و طبق روش گفته پیش بروید.


در این آموزش مدل بافت کلاه جوکری را به روش ساده و گویا برای شما توضیح داده است.

 

مهارت های لازم برای بافت کلاه جوکری

 

  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

 

 

وسایل لازم برای بافت کلاه جوکری

 

  • کاموا متوسط
  • ميل شماره ٥

 


روش بافت کلاه جوکری

 
 

 

در این مدل کلاه نوع بافت را می توانید به دلخواه خودتان انجام دهید.
برای شروع بافت ابتدا 86 دانه سر اندازید.

 

 

شروع بافت:
 16 الی ١٨ سانتی متر، کشباف دوتایی یعنی  2 دانه زیر، 2 دانه رو ببافيد.

 

حال از رج رفت شروع کنید روش زیر را روی بافت انجام دهید:

 

رج ١:
٢ دانه زير، (1 دانه زیر،  1 دانه رو) پرانتز را تا ٤ دانه آخر تكرار كنيد و سپس ٢ تا يكى از رو،٢ دانه زير. حال ٨٥ دانه روى ميل داريم.

 

 

رج ٢:
٢ دانه رو، (1 دانه زیر، 1 دانه رو) تا ٣ دانه انتهاى رج پرانتز را تكرار كنيد و سپس 1 دانه زیر،٢ رو ببافید.

 

 

رج ٣:
 ٢ دانه زير، (1 دانه رو، 1 دانه زیر) پرانتز را تا ٣ دانه آخر رج تكرار كنيد و سپس 1 دانه رو،٢ زير ببافید.

 

سپس دو رج آخر يعنى رج ٢ و ٣ رو دو بار ديگه تكرار كنيد.

 

بافت قسمت جوکری

برای بافت این قسمت به ترتيب رج هاى زير عمل كنيد:

 

رج ١:
٢ دانه زير،٢ تا يكى از رو، بقيه دانه ها را همان طور كه مي بينيد ببافيد، يعنى دانه های زير را به زير و دانه های رو را به رو ببافيد. سپس ٢ تا يكى از رو، ٢ دانه زير (٨٣ دانه روى ميل داريد).
رج هاى ٢ و 4: 
همه دانه ها را همان طور كه مي بينيد ببافيد.

 

 

رج هاى ٥ تا 80 :
رج هاى ١ تا ٤ را ١٩ بار تكرار كنيد تا ٨٠ رج بشود و روى ميل ٤٥ تا دانه بماند.

 

 

رج رفت بعد:
٢ دانه زير، ٢ تا يكى از رو، باقى دانه ها را همان طور كه ديده می شوند ببافید تا ٤ تا دانه آخر، سپس ٢ تا يكى از رو،٢ دانه زير (٤٣ دانه داريد).

 

 

رج بعد:
همه دانه ها را همان طور كه ديده می شوند ببافید

 

دو رج آخر را تا جايى تكرار كنيد كه ٧ دانه روى ميل بماند، سپس همه دانه ها را كور كنيد و درز کلاه جوکری را  بدوزيد.


منبع : cibdownload.com
لینک این مطلب : http://www.cibdownload.comp1686